Adatvédelmi nyilvántartás

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2
dr. Somogyi Anikó
r. százados
adatvedelem.fejermrfk@fejer.police.hu
+36(22)541-600/2370 BM: (22)23-70

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 07000-156/1/2018AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 07000-156/2/2018AV 2018-05-25 Összes
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 07000-156/142/2018AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 07000-156/143/2018AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 07000-156/144/2018AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 07000-156/147/2018AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 07000-156/150/2018AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 07000-156/153/2018AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 07000-156/154/2018AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 07000-156/156/2018AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 07000-156/161/2018AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 07000-156/164/2018AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 07000-156/166/2018AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 07000-156/165/2018AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 07000-156/162/2018AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 07000-156/160/2018AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 07000-156/157/2018AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 07000/-156/155/2018AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 07000-156/152/2018AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 07000-156/149/2018AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 07000-156/146/2018AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 07000-156/148/2018AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 07000-156/7/2019AV 2020-01-01 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 07000-156/4/2020AV 2020-03-12 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe állandó belépési engedély igénylésével összefüggő adatok kezelése 07000-156/3/2019AV 2019-08-06 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 07000-156/168/2018AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 07000-156/167/2018AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 07000-156/85/2018AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 07000-156/90/2018AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 07000-156/91/2018AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 07000-156/95/2018AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 07000-156/98/2018AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 07000-156/99/2018AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 07000-156/101/2018AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 07000-156/103/2018AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 07000-156/105/2018AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 07000-156/108/2018AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 07000-156/109/2018AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 07000-156/113/2018AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 07000-156/116/2018AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 07000-156/119/2018AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos telefonhívások rögzítése 07000-156/2/2019AV 2019-01-02 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 07000-156/7/2020AV 2020-03-09 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 07000-156/16/2020AV 2020-09-29 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 07000-156/15/2020AV 2020-09-29 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 07000-156/1/2021AV 2021-02-10 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 07000-156/5/2022AV 2022-03-28 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 07000-156/6/2022AV 2022-03-29 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 07000-156/7/2022AV 2022-03-29 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 07000-156/21/2018AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 07000156/23/2018AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 07000-156/29/2018AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 07000-156/45/2018AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 07000-156/46/2018AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 07000-156/47/2018AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 07000-156/50/2018AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 07000-156/81/2018AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 07000-156/80/2018AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 07000-156/78/2018AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 07000-156/77/2018AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 07000-156/74/2018AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 07000-156/71/2018AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 07000-156/70/2018AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 07000-156/68/2018AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 07000-156/66/2018AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 07000-156/63/2018AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 07000-156/60/2018AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 07000-156/58/2018AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 07000-156/55/2018AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 07000-156/52/2018AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 07000-156/53/2018AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrség létesítésének megszüntetésének vagy a működtetés módosításának kezdeményezése 07000-156/4/2021AV 2021-08-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07000-156/4-1/2018AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 07000-156/7/2018AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07000-156/8-1/2018 AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 07000-156/11/2018AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 07000-156/2/2020AV 2020-03-09 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 07000-156/1/2022AV 2022-03-16 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 07000-156/6/2018AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 07000-156/14/2018AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 07000-156/24/2018AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 07000-156/25/2018AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 07000-156/33/2018AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 07000-156/83/2018AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 07000-156/2/2022AV 2022-03-16 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési eljárás 07000-156/9/2018 AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 07000-156/26/2018AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 07000-156/30/2018AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 07000-156/32/2018AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 07000-156/170/2018AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 07000-156/48/2018AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 07000-156/49/2018AV 2018-05-25 Összes
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 07000-156/76/2018AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 07000-156/72/2018AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 07000-156/169/2018AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 07000-156/65/2018AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 07000-156/51/2018AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 07000-156/174/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 07000-156/59-1/2018AV 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 07000-156/3/2022AV 2022-03-07 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 07000-156/41/2018AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 07000-156/42/2018AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 07000-156/43/2018AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 07000-156/44/2018AV 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
07000-156/4/2022AV 2022-03-16 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Segélyhívások, bejelentések fogadása 07000-156/34/2018AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 07000-156/36/2018AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 07000-156/38/2018AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 07000-156/39/2018AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 07000-156/40/2018AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 07000-156/3/2021AV 2021-01-20 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 07000-156/13/2018AV 2018-05-25 Összes
A védelmi ellenőrzés szakmai felügyeletének ellátása 07000-156/28/2018AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 07000-156/120/2018AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 07000-156/122/2018AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 07000-156/178/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 07000-156/177/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 07000-156/176/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 07000-156/14/2020AV 2020-10-12 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 07000-156/124/2018AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 07000-156/127/2018AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 07000-156/130/2018AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 07000-156/171/2018AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 07000-156/139/2018AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 07000-156/140/2018AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 07000-156/141/2018AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 07000-156/173/2018AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 07000-156/151/2018AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 07000-156/159/2018AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07000-156/138/2018AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 07000-156/123/2018AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 07000-156/125/2018AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 07000-156/126/2018AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 07000-156/128/2018AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 07000-156/129/2018AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 07000-156/131/2018AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 07000-156/132-1/2018AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 07000-156/134/2018AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 07000-156/137/2018AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 07000-156/175/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 07000-156/10/2020AV 2020-08-18 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07000-156/13/2020AV 2020-10-12 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07000-156/12-1/2020AV 2020-10-05 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 07000-156/11/2020AV 2020-10-05 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 07000-156/163/2018AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 07000-156/158/2018AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 07000-156/145/2018AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 07000-156/121/2018AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 07000-156/117/2018AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 07000-156/112/2018AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 07000-156/172-1/2018AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 07000-156/102/2018AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 07000-156/94/2018AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 07000-156/86/2018AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 07000-156/89/2018AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 07000-156/97/2018AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 07000-156/107/2018AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 07000-156/114/2018AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 07000-156/135/2018AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 07000-156/133/2018AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 07000-156/136/2018AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 07000-156/118/2018AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 07000-156/115/2018AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 07000-156/111/2018AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 07000-156/110/2018AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 07000-156/106/2018AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 07000-156/104/2018AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 07000-156/100/2018AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 07000-156/96/2018AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 07000-156/93/2018AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 07000-156/88/2018AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 07000-156/84/2018AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 07000-156/87/2018AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 07000-156/92/2018AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 07000-156/4/2019AV 2019-08-06 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 07000-156/9/2022AV 2022-04-27 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 07000-156/8/2022AV 2022-04-27 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi alapellátás 07000-156/3/2018AV 2018-05-25 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 07000-156/5/2018AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 07000-156/10/2018AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 07000-156/12/2018AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 07000-156/15/2018AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 07000-156/16/2018AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 07000-156/17/2018AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 07000-156/18/2018AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 07000-156/19/2018AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 07000-156/20/2018AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 07000-156/22/2018AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 07000-156/27/2018AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 07000-156/31/2018AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 07000-156/35/2018AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 07000-156/37/2018AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 07000-156/82/2018AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 07000-156/79/2018AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 07000-156/75/2018AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 07000-156/73/2018AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 07000-156/69/2018AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 07000-156/67/2018AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 07000-156/64/2018AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 07000-156/62/2018AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 07000-156/61/2018AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 07000-156/57/2018AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 07000-156/54/2018AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 07000-156/179/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 07000-156/1/2019AV 2019-01-02 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 07000-156/5/2019AV 2019-08-06 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 07000-156/6/2019AV 2019-09-23 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 07000-156/1/2020AV 2020-01-01 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 07000-156/3/2020AV 2020-03-17 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 07000-156/8/2020AV 2020-04-02 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 07000-156/2/2021AV 2021-03-04 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 07000-156/5/2021AV 2021-08-03 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 07000-156/6/2021AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 07000-156/6/2020AV 2020-03-18 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 07000-156/5/2020AV 2020-03-18 Összes