Adatvédelmi nyilvántartás

Mezőkövesd Rendőrkapitányság

3400 Mezőkövesd, Egri u. 2.
dr. Zombori Anita
c. r. őrnagy
zomboria@borsod.police.hu
+36(46)514-500/25-45 BM: (31)25-45

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 05060-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 05060-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 05060-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 05060-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 05060-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 05060-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 05060-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 05060-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 05060-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 05060-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 05060-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 05060-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 05060-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 05060-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 05060-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 05060-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 05060-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 05060-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 05060-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 05060-156/4/2020. AV 2020-04-03 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 05060-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 05060-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 05060-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 05060-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 05060-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 05060-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 05060-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 05060-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 05060-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 05060-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 05060-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 05060-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 05060-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 05060-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 05060-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 05060-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 05060-156/3/2020. AV 2020-04-03 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 05060-156/1/2021. AV. 2021-03-23 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 05060-156/2/2021. AV. 2021-03-23 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 05060-156/3/2021. AV. 2021-03-23 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 05060-156/2/2022. AV. 2022-04-07 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 05060-156/4/2022. AV 2022-04-07 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 05060-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 05060-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 05060-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 05060-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 05060-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 05060-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 05060-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 05060-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 05060-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 05060-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 05060-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 05060-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 05060-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 05060-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 05060-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 05060-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 05060-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 05060-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 05060-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 05060-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 05060-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 05060-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 05060-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 05060-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05060-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 05060-156/2/2020. AV 2020-04-03 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05060-156/1/2020. AV 2020-04-03 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 05060-156/1/2022. AV. 2022-03-30 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 05060-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 05060-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 05060-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 05060-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 05060-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 05060-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 05060-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 05060-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 05060-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 05060-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 05060-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05060-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05060-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 05060-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 050600-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 05060-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 05060-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 05060-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 05060-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 05060-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 05060-156/131/2018. AV 2018-07-12 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 05060-156/132/2018. AV 2018-07-12 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 05060-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 05060-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05060-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 05060-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05060-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05060-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 05060-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 05060-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 05060-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 05060-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 05060-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 05060-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 05060-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 05060-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 05060-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 05060-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 05060-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 05060-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 05060-156/8/2020. AV. 2020-09-07 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05060-156/9/2020. AV 2020-11-04 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 05060-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 05060-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 05060-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 05060-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 05060-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 05060-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 05060-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 05060-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 05060-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 05060-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 05060-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 05060-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 05060-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 05060-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 05060-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 05060-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 05060-156/3/2019. AV 2019-08-12 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 05060-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 05060-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 05060-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 05060-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 05060-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 05060-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 05060-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 05060-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 05060-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 05060-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 05060-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 05060-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 05060-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 05060-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 05060-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 05060-156/130/2018. AV 2018-07-12 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 05060-156/1/2019. AV. 2019-01-29 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 05060-156/2/2019. AV 2019-08-12 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 05060-156/4/2019. AV. 2019-10-08 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 05060-156/4/2021. AV. 2021-03-23 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 05060-156/5/2021. AV. 2021-11-17 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 05060-156/6/2020. AV 2020-04-22 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 05060-156/5/2020. AV 2020-04-22 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 05060-156/7/2020. AV. 2020-06-09 Összes