Adatvédelmi nyilvántartás

Szerencs Rendőrkapitányság

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.
dr. Zombori Anita
c. r. őrnagy
zomboria@borsod.police.hu
+36(46)514-500/25-45 BM: (31)25-45

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 05090-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 05090-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 05090-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 05090-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 05090-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 05090-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 05090-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 05090-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 05090-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 05090-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 05090-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 05090-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 05090-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 05090-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 05090-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 05090-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 05090-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 05090-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 05090-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 05090-156/2/2020. AV. 2020-02-05 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 05090-156/4/2020. AV 2020-03-17 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 05090-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 05090-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 05090-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 05090-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 05090-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 05090-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 05090-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 05090-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 05090-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 05090-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 05090-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 05090-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 05090-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 05090-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 05090-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 05090-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 05090-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 05090-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 05090-156/3/2020. AV 2020-03-17 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 05090-156/15/2020. AV. 2020-10-21 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 05090-156/16/2020. AV. 2020-10-21 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 05090-156/4/2022. AV. 2022-04-14 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 05090-156/5/2022. AV. 2022-04-14 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 05090-156/6/2022. AV. 2022-04-14 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 05090-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 05090-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 05090-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 05090-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 05090-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 05090-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 05090-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 05090-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 05090-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 05090-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szerencs város területén 05090-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 05090-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 05090-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 05090-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 05090-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 05090-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 05090-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 05090-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 05090-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 05090-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 05090-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 05090-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 05090-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 05090-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 05090-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 05090-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 05090-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 05090-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 05090-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 05090-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 05090-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 05090-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05090-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05090-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 05090-156/5/2020. AV 2020-03-17 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 05090-156/2/2022. AV. 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 05090-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 05090-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 05090-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 05090-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 05090-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 05090-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 05090-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 05090-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 05090-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 05090-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 05090-156/1/2022. AV. 2022-03-29 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 05090-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 05090-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 05090-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 05090-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 05090-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 05090-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05090-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05090-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 05090-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 05090-156/151/2018.AV 2018-08-07 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05090/158-8/2021. AV 2021-09-21 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 05090-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 05090-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 05090-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 05090-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 05090-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 05090-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 05090-156/2/2021. AV. 2021-03-12 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 05090-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 05090-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 05090-156/148/2018. AV 2018-08-07 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 05090-156/149/2018. AV 2018-08-07 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 05090-156/150/2018. AV 2018-08-07 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 05090-156/12/2020. AV 2020-10-21 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 05090-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 05090-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 05090-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 05090-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05090-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05090-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05090-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05090-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 05090-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 05090-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 05090-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 05090-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 05090-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 05090-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 05090-156/11/2020. AV. 2020-09-03 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05090-156/13/2020. AV. 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05090-156/14/2020. AV. 2020-10-21 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 05090-156/6/2021. AV. 2021-04-15 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 05090-156/7/2021. AV. 2021-04-15 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 05090-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 05090-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 05090-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 05090-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 05090-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 05090-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 05090-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 05090-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 05090-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 05090-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 05090-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 05090-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 05090-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 05090-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 05090-156/2/2019. AV 2019-08-12 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 05090-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 05090-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 05090-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 05090-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 05090-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 05090-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 05090-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 05090-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 05090-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 05090-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 05090-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 05090-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 05090-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 05090-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 05090-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 05090-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 05090-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 05090-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 05090-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 05090-153/136/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 05090-156/147/2018. AV 2018-08-07 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 05090-156/1/2019. AV 2019-01-23 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 05090-156/3/2019. AV 2019-08-12 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 05090-156/6/2020. AV 2020-03-23 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 05090-156/9/2020. AV 2020-04-07 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 05090-156/1/2021. AV. 2021-03-09 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 05090-156/9/2021. AV. 2021-11-18 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 05090-156/8/2020. AV 2020-03-23 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 05090-156/7/2020. AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 05090-156/10/2020. AV 2020-05-12 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
05090-156/3/2022. AV. 2022-03-29 Összes